Živim.hr

Portal namijenjen svima koji žive zdravim životom ili to žele početi. Kroz koristan, stručan, aktualan i zanimljiv sadržaj te kontinuiranu dvosmjernu komunikaciju s korisnicima, na portalu i društvenim mrežama, nadahnjuje na donošenje pozitivnih životnih odluka te promjenu paradigme ‘moram’ u ‘želim’ živjeti zdravo.

Urednica portala
Dea Marinović / dea.marinovic@hanzamedia.hr